Exam timetable

December Examination Timetable

December 2023 Exam Timetable - To Be Confirmed 

January/February/March Examination Timetable

April/May Examination Timetable

April/May 2023 Exam Timetable - To Be Confirmed

August Examination Timetable

August 2023 Exam Timetable - To Be Confirmed